Selectează o Pagină


Termeni și condiții

 

Aceștia sunt termenii și condițiile de afaceri începând cu anul 2018, sub care grupul de firme Glas Expert din care face parte Glass Expert srl, Glass Expert Contractor srl și Glass Expert Tempered srl, își desfășoară activitatea. Aceste condiții sunt unele generale și sunt aplicabile în cazul în care nu sunt altfel specificate prin agremente, contracte, oferte, etc date în formă scrisă.

 

A1.   Domeniul de aplicabilitate
[1]       Prezentele condiţii contractuale se aplică tuturor contractelor, livrărilor şi altor servicii, inclusiv servicii de consultanţă, în raporturile cu clienţi , denumiţi în continuare cumpărători. În această categorie intră atât comercianţii cât şi consumatorii finali.
[2]        Comercianţii în sensul prezentelor condiţii sunt persoanele fizice sau juridice şi societăţile de persoane care îndeplinesc o activitate independentă sau comercială şi cu care derulăm o relaţie comercială.
[3]        Consumatorii sunt persoanele fizice care au calitatea de comerciant şi cu care derulăm o relaţie comercială.
[4]        Prin prezenta declarăm că nu recunoaştem condiţiile contractuale ale cumpărătorului, dispoziţiile contractuale ale clientului care se abat de la codițiile noastre generale descrise aici, se pot accepta și pot să devină aplicabile doar dacă sunt confirmate de către noi in scris.

A2.   Oferta și perfectarea contractului
[1]        Ofertele din cataloagele noastre şi celelalte documente publicitare precum şi de pe internet – dacă nu se specifică expres că sunt ferme – nu sunt obligatorii pentru noi, în sensul că trebuie privite doar ca solicitare de ofertă.
[2]        Dacă reprezentanții noştri de vânzări încheie înţelegeri verbale sau oferă avantaje dincolo de conţinutul contractului scris, acestea trebuie confirmate în scris.
[3]        La calculul preţurilor pornim de la premiza că poziţiile aflate la baza întocmirii ofertei rămân neschimbate, lucrările preliminare eventual necesare au fost executate integral şi putem executa lucrările noastre fără nici o întrerupere. Ofertele noastre au la bază caietul de sarcini ( documentaţia descriptivă ) sau elementele trimise de cumpărător, fără a cunoaşte situaţia la faţa locului, dacă în prealabil nu s-a solicitat o vizită a unuia din tehnicienii noștri la locația respectivă.
[4]        Comenzile devin obligatorii pentru noi doar după ce le confirmăm în scris prin trimiterea unei oferte sau a facturii, ni se întorc semnate de către o persoana autorizata a clientului și se face plata conform cu detaliile de plată din oferta trimisă și semnată de client.
[5]        Condiţiile contractuale suplimentare, inclusiv de natură tehnică, rezultă din condiţiile de livrare emise în completarea prezentelor condiţii. Dacă nu există asemenea reglementări şi nu s-au încheiat alte convenţii speciale, se aplică uzanţele comerciale.
[6]        În cazul în care după încheierea contractului luăm act de anumite împrejurări, îndeosebi de întârzieri de plată aferente unor livrări anterioare care pot conduce la concluzia întemeiată că plata preţului este periclitată din lipsa de solvabilitate a cumpărătorului, avem dreptul de a fixa cumpărătorului un termen adecvat pentru plata în avans a preţului sau constituirea de garanţii corespunzătoare, alegerea aparţinându-i în acest context. În cazul refuzului cumpărătorului avem dreptul de a ne retrage din contract iar facturile pentru livrări parţiale deja efectuate devin de îndată scadente.
[7]        Dorinţele cumpărătorului în legătură cu modificarea ulterioară sau stornarea comenzii pot fi luate în considerarea doar în condiţiile unei clauze speciale convenite în acest sens, acceptată de noi în scris şi doar atâta timp cât nu a început procesul de fabricare.

A3.   Prețuri și condiții de plată
[1]        Preţurile dacă nu este specificat altfel, se consideră a fi stabilite în condiţia ex works sau din depozit, la care se adaugă ambalajul, transportul, depozitarea intermediară, montajul, și alte costuri dacă ele intervin la care se adaugă TVA-ul aferent.
[2]        Marfa va fi asigurată la cererea şi pe cheltuiala cumpărătorului. Doar în cazul în care oferta conține și montaj aceasasta este suportată de noi și este introdusă în costul montajului și a deplasării la montaj.
[3]        Dacă nu se convine altfel, prețul de vânzare-cumpărare devine scadent imediat.
[4]        Dacă plata întregului preț al facturii se face în avans odată cu lansarea comenzii, acordam un discount de 3%. Reducerea se aplică prețului net fără ambalaje, transport, TVA, etc
[5]        Penalităţile percepute în cazul plăților cu întârziere acestea se vor fi de 0.5% pe zi aplicabile la suma rămasă de plată iar noi ca furnizor ne vom înceta contractul. Cuantumul penalităților vor putea depăși valoarea de plată restantă iar acestea vor putea fi și mai mari dacă se va dovedii că prin neplata sumelor respective sau creat daune interese.
[6]        Orice plată acoperă în primul rând creanţa cea mai veche, inclusiv penalităţile de întârziere aferente acesteia.
[7]        Discount-urile promise nu se aplică dacă cumpărătorul se află în întârziere cu plata unor facturi mai vechi.

A4.   Termene de livrare
[1]        Termenele de livrare se vor stabilii ca fiind o dată în cursul unei săptămâni. Întotdeauna se va specifica ca și termen de livrare săptămâna și nu o dată fixă. În condițiile în care se va da o dată fixă termenul de livrare se va considera până la finalul săptămânii din care data face parte fără ca acest fapt să se considere întârziere.
[2]        Termenul de livrare începe să curgă sub condiţia îndeplinirii corespunzătoare şi în termen a obligaţiilor cumpărătorului, îndeosebi privind punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor necesare onorării comenzii, a semnării ofertei și trimiterea ei, precum și a îndeplinirii obligațiilor financiare ce sunt scrise în ofertă.
[3]        Termenul de livrare din ofertă are valabilitate 3 zile, iar dacă clientul nu-și îndeplinește obligațiile ce decurg din ofertă, sau nu trimite oferta semnată ca și confirmare, oferta se va pune în așteptare urmând să dăm un alt termen de livrare ce va fi valabil la data la care clientul își va fi terminat de îndeplinit toate obligațiile ce decurg din oferta primită.
[4]        Valabilitatea ofertei este de 30 de zile. Dacă nu primim oferta în acest termen, oferta își încetează valabilitatea iar condițiile din oferta trimisă vor face subiectul unei noi negocieri.
[5]        Ne rezervăm dreptul invocării excepţiei de neexecutare.
[6]        În cazul în care cumpărătorul a achiziționat produse cu instalare și se află în întârziere cu punerea la dispoziție a frontului de lucru, sau dacă încalcă culpabil alte obligaţii contractuale, avem dreptul de a cere daune pentru prejudiciul astfel suportat și termenul de livrare se va decala, acesta făcând subiectul unei noi negocieri. Alte drepturi ale noastre nu suferă atingeri prin prezenta dispoziţie.
[7]        Dacă cerinţele de mai sus sunt îndeplinite, riscurile pieirii sau degradării fortuite a lucrului se transferă asupra cumpărătorului la momentul în care obligaţia sa de preluare a mărfii sau celelalte obligaţii contractuale devin scadente.
[8]        Avem la orice moment dreptul de a efectua livrări sau prestaţii parţiale. Putem emite facturi pentru plata în tranșe pentru prestațiile efectuate.
[9]        Termenul de execuţie, respectiv de livrare se prelungeşte în mod corespunzător – inclusiv în cazul în care ne aflăm deja în întârziere – în situaţia intervenţiei unui caz de forţă majoră şi a oricărui alt obstacol în calea îndeplinirii contractului pentru care nu suntem responsabili după încheierea contractului (îndeosebi greve, conflicte de muncă, blocarea căilor de transport), dacă asemenea obstacole influenţează semnificativ executarea, respectiv livrarea. Această dispoziţie se aplică în mod corespunzător şi dacă asemenea situaţii intervin la furnizorii, prefurnizorii sau subcontractanţii noştri. Vom comunica cumpărătorului în cel mai scurt timp posibil intervenţia şi încetarea situaţiilor de forţă majoră. Cumpărătorul poate solicita să-i comunicăm dacă ne retragem din contract sau intenţionăm să efectuăm livrarea într-un termen adecvat și rezonabil. În cazul în care declaraţia noastră nu este dată în cel mai scurt timp, cumpărătorul se poate retrage din contract. Orice daune sunt excluse în asemenea cazuri.
[10]      Răspundem pentru livrarea în termen doar pentru culpa noastră sau a prepuşilor noştri. Nu răspundem pentru culpa furnizorilor noştri. Vom cesiona cumpărătorului eventualele drepturi la daune.
[11]       În cazul întârzierii în livrare cumpărătorul este obligat să declare într-un termen adecvat la solicitarea noastră dacă doreşte în continuare să primească livrarea sau dacă denunţă contractul şi/sau solicită daune în locul execuţiei contractului
[12]      Dacă ne aflăm în întârziere cu livrarea, clientul are dreptul – în măsura în care dovedeşte că prin întârziere i s-a cauzat un prejudiciu – de a solicita penalităţi de întârziere în valoare de 0,5% din valoarea livrării pentru fiecare zi încheiată de întârziere, fără ca valoarea totală a penalităţilor să poată depăşi 15% din valoarea livrării.
[13]      Toate specificaţiile mărfii incluzând dimensiunile, greutăţile, cantităţile, etichetele, imaginile şi schiţele au caracter obligatoriu pentru noi doar dacă acest lucru a fost convenit în scris.
[1]        Livrările şi serviciile noastre vor respecta calitatea uzuală si vor fi în conformitate cu standardele europene în vigoare și a manualului nostru de toleranțe ce putem să-l punem la dispoziție. Condiţiile tehnice ale vânzării rezultă din condiţiile de livrare, respectiv din uzanţele comerciale.

A5.   Condiții de ambalare
[1]        Preţul ambalajului atunci când el apare ca pozitie distinctă, rezultă din listele de preţuri care completează prezentele dispoziţii şi din convenţiile speciale încheiate cu cumpărătorul.
[2]        Ambalajele de unică folosinţă intră în proprietatea cumpărătorului şi nu sunt preluate din nou de către noi.
[3]        Dispozitivele pentru transportul sticlei sau ambalajele ce nu sunt de unică folosință, rămân în orice caz proprietatea noastră iar în cazul distrugerii vor fi facturate.

A6.   Livrarea, transferul riscurilor și recepționarea
[1]        Dacă livrarea, respectiv expediţia cade în sarcina noastră prin contract, alegerea ne aparţine în ceea ce priveşte calea şi mijlocul de transport. Ambalarea nu se face pe poziţii, ci exclusiv din perspectiva aspectelor tehnice legate de transport, siguranță la transport, producţie şi din perspectiva politicii de mediu.
[2]        Livrările noastre, dacă ele nu sunt specificate altfel, se efectuează în condiție franco-fabrică Popești-Leordeni, Ilfov, România. Odată cu predarea mărfii către transportator riscurile se transferă asupra cumpărătorului. Această regulă se aplică şi în cazul livrărilor parţiale. În cazul livrării cu vehiculele noastre, transferul riscurilor către cumpărător are loc de îndată ce marfa este pusă la dispoziţie la locul indicat de către acesta.
[3]        În cazul în care expediţia este întârziată la dorinţa sau din culpa cumpărătorului, marfa este depozitată pe cheltuiala şi pe riscul cumpărătorului. În această situaţie, notificarea intenţiei de livrare este asimilată livrării. Odată cu depozitarea, factura pentru marfă devine de îndată scadentă.
[4]        În cazul transportului cu mijloace proprii sau contractate de noi, predarea mărfii se consideră efectuată cel mai târziu la momentul când marfa se află la dispoziţia cumpărătorului în faţa locului de descărcare pe maşină. Dacă în opinia furnizorului platforma de descărcare nu este accesibilă, predarea se face acolo unde este asigurat accesul şi plecarea sigură a vehiculului
[5]        Descărcarea este sarcina exclusivă a cumpărătorului care este obligat să asigure dispozitive adecvate de descărcare şi forţa de muncă necesară specializata în acest sens.
[6]        În cazul în care transportul se va face de către noi clientul are obligația de a descarca marfa cât mai repede cu putintă. Întârzierea descărcării cu mai mult de 12 ore se va factura separat ca factură adițională ca și costuri de staționare.

A7.   Rezervarea dreptului de proprietate
[1]        Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra produselor livrate până la primirea tuturor plăţilor aferente contractului de livrare.
[2]        Cumpărătorul este obligat să trateze ca un bun proprietar bunul ce face obiectul vânzării până la transferul dreptului de proprietate.
[3]        Dreptul nostru de proprietate şi toate garanţiile constituite în favoarea noastră rămân de asemenea valabile până la plata integrală a tuturor creanţelor rezultate din întreaga relaţie comercială.
[4]        Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra tuturor livrărilor până la efectuarea plăţilor aferente unor contracte anterioare încheiate de noi cu clientul. Dacă între noi şi client există o relaţie de cont curent, rezerva dreptului de proprietate vizează şi soldul recunoscut. Acelaşi lucru este valabil şi dacă soldul nu este recunoscut ci este tras un sold „cauzal”, de exemplu datorită intrării în insolvenţă sau lichidare a clientului.
[5]        Clientul are dreptul de a înstrăina către terţi bunurile livrate cu rezervarea dreptului nostru de proprietate în limitele comerţului său uzual.
[6]        Înstrăinării îi este asimilată şi montarea într-o construcţie, într-o navă sau aeronavă.
[7]        Dacă acest lucru se întâmplă, clientul cesionează încă de pe acum în favoarea noastră toate creanţele care i se nasc împotriva cumpărătorilor săi din revânzare. Cesiunea este limitată la valoarea facturii finale convenită de noi cu clientul. Prin prezenta acceptăm cesiunea. Clientul are dreptul de a încasa creanţa atât timp cât nu se află în întârziere cu plata. Dacă se întâmplă acest lucru avem dreptul de a revoca împuternicirea de executare a creanţei. În acest caz clientul este obligat să ne furnizeze toate informaţiile pentru a putea executa noi înşine creanţa faţă de cumpărătorii clientului. Avem dreptul de a revoca împuternicirea de înstrăinare şi încasare a creanţelor atunci când clientul se află în dificultate în ceea ce priveşte plăţile sau dacă s-a formulat cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei sau reorganizării judiciare.
[8]        Prelucrarea sau transformarea bunului vândut se face de către client întotdeauna pentru noi. În cazul în care produsele noastre sunt prelucrate împreună cu alte bunuri care nu ne aparţin, dobândim un drept de coproprietate proporţional cu valoarea produselor noastre ( valoarea facturii finale, inclusiv TVA ) raportată la valoarea celorlalte bunuri la momentul prelucrării.
[9]        Pentru bunul rezultat în urma prelucrării se aplică aceleaşi reguli valabile pentru bunurile vândute cu rezervarea dreptului de proprietate.
[10]      În cazul în care produsele noastre fac obiectul unei confuziuni cu alte bunuri care nu ne aparţin, dobândim un drept de coproprietate proporţional cu valoarea produselor noastre ( valoarea facturii finale, inclusiv TVA ) raportată la valoarea celorlalte bunuri la momentul confuziunii. În cazul în care în urma confuziunii bunul cumpărătorului trebuie privit ca bun principal, clientul ne va transfera coproprietatea în mod proporţional. Clientul gestionează pentru noi dreptul de proprietate sau coproprietate astfel născut.
[11]      Dacă garanţiile constituite în favoarea noastră depăşesc cu peste 20% valoarea creanţei garantate, suntem obligaţi să eliberăm la solicitarea clientului garanţiile corespunzătoare, alegerea garanţiilor la care urmează să renunţăm ne aparţine.

A8.   Garanție și reclamarea viciilor
[1]        Datorită proprietăţilor speciale ale produselor noastre şi datorită riscului de deteriorare, cumpărătorul este obligat să verifice produsele de îndată. Toate viciile aparente şi/sau constatate, lipsurile cantitative şi livrările de alte bunuri decât cele comandate vor fi notificate în scris în termen de două zile de la descărcare şi în orice caz anterior prelucrării sau montării acestora.
[2]        Celelalte obligaţii ale comerciantului prevăzute nu suferă atingeri prin prezenta dispoziţie. Abaterile inerente procesului de producţie în ceea ce priveşte dimensiunile, compoziţia, grosimea, greutatea şi tonurile de culoare sunt toleranţe admisibile în limitele celor descrise în Maualul de Tolerante a Glass Expert, a standardelor europene în vigoare sau în cazul toleranțelor speciale, a toleranțelor agreate prin contract.
[3]        În cazul în care cumpărătorul constată vicii ale mărfii, marfa respectivă nu o poate înstrăina, ceea ce înseamnă că nu o poate nici diviza, monta, respectiv prelucra în continuare, până la momentul în care se ajunge la o înţelegere asupra modului de instrumentare a reclamaţiei.
[4]        Cumpărătorul este obligat să ne dea posibilitatea să constatăm la faţa locului viciul reclamat, respectiv să ne pună la dispoziţie la cerere produsul afectat sau mostre din acesta, să facă poze relevante cu abaterile sau neconformitățile reclamate. În cazul refuzului culpabil, obligaţia noastră de garanţie se stinge.
[5]        În cazul sticlei securizate se pot produce spargeri spontane şi datorită materialului sau procesului de fabricare, împrejurare de care trebuie ţinut cont la alegerea acestei sticle pentru anumite proiecte. De aceea, recomandăm utilizarea de sticlă securizată testată suplimentar prin Heat-Soak_Test, prin testarea suplimentară prin acest procedeu, riscul spargerii spontane este redus considerabil. De aceea recomandăm folosirea sticlei EVODUR HST. Nu ne putem asuma acest risc, deoarece ţine de esenţa sticlei securizate.
[6]        In cazul sticlei EVODUR și în general a sticlei ce prin procesul de fabricație implică tratare termică, nu se va considera defect irizarea suprafeței sticlei deoarece acest fenomen ține de proprietățile fizice ale produsului în sine.
[7]        Pentru naşterea obligaţiei de garanţie pentru vicii este necesar ca clientul să-şi fi îndeplinit corespunzător toate obligaţiile cu privire la constatarea şi reclamarea viciilor.
[8]        Dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile şi în cazul livrării unei cantităţi mai mari sau mai mici decât cea comandată precum şi în cazul livrării altor produse decât cele prevăzute în contract.
[9]        Transmitem mai departe garanţiile oferite de producători fără a ne asuma nici o răspundere din acest punct de vedere.
[10]      În cazul în care cumpărătorul are calitatea de comerciant, avem opţiunea de a remedia defectul sau de a înlocui bunul afectat de vicii. Cheltuielile suplimentare, îndeosebi transport, manoperă şi materiale, cauzate de faptul că bunul ce a făcut obiectul vânzării se află într-un alt loc decât la sediul cumpărătorului, respectiv în locul stipulat în contract, nu vor fi suportate de către noi.
[11]      În cazul în care cumpărătorul are calitatea de consumator final, acesta are opţiunea de a pretinde remedierea viciilor sau înlocuirea bunului. Totuşi, avem dreptul de a refuza să dăm curs opţiunii exprimate de cumpărător dacă o asemenea opţiune este legată de costuri disproporţionat de mari iar cealaltă posibilitate nu presupune dezavantaje pentru cumpărător. În cazul în care încercarea de remediere eşuează, cumpărătorul poate pretinde la alegerea sa reducerea preţului sau rezoluţiunea contractului. În cazul unei încălcări minore a contractului, îndeosebi în cazul unor defecte/vicii minore, cumpărătorul nu are însă opţiunea rezoluţiunii contractului. 
[12]      În cazul lucrărilor executate, avem opţiunea între remedierea viciului sau înlocuirea lucrării.
[13]      În cazul în care înlocuirea este refuzată de noi în mod serios şi definitiv, dacă remedierea viciului sau înlocuirea este refuzată datorită costurilor disproporţionat de mari, încercarea de remediere eşuează sau nu este posibilă pentru cumpărător, cumpărătorul poate opta la alegerea sa pentru reducerea preţului, rezoluţiunea contractului sau daune conform art. 10 „Limitarea Raspunderii” din prezentele condiţii contractuale.

A9.   Rezilierea contractului
[1]        Independent de dispozitiile legale si celelalte dispozitii contractuale avem dreptul de a ne retrage din contract in urmatoarele cazuri:
 a)   în cazul unor dificultăţi de ordin tehnic legate de felul comenzii, care fac executarea imposibilă sau o îngreunează considerabil;
                         b)   în cazul reparării cuptoarelor, pagubelor produse prin foc, lipsei materiilor prime şi materialelor sau a altor perturbări în activitatea                                      noastră sau a furnizorilor noştri;
                         c)   în cazul grevelor, conflictelor de muncă care duc la încetarea activităţii, probleme în transport şi în toate  cazurile de forţă                                                  majoră; în cazul lipsei sau pierderii credibilităţii sau a incapacităţii de plată a cumpărătorului.

A10.   Dispozitii finale
[1]        În măsura în care clientul are calitatea de comerciant, competenţa în caz de litigiu este determinată de sediul nostru, totuşi avem dreptul de a-l acţiona pe client şi la domiciliu/sediul acestuia.

[2]        Locul de executare a tuturor obligaţiilor născute din contract, inclusiv a obligaţiei de plată, este sediul nostru.
[3]        Dacă una sau mai multe dispoziţii ale prezentului contract sunt sau devin nule ori ineficiente ori dacă se constată existenţa unor lacune contractuale, validitatea celorlalte dispoziţii nu suferă atingeri. Părţile se obligă să înlocuiască dispoziţia nulă sau ineficientă, respectiv să umple lacuna contractuală cu o dispoziţie validă, producătoare de efecte juridice, care se apropie cel mai mult de scopul economic urmărit prin dispoziţia înlocuită.
[4]        Aceste condiții sunt sub egida și aplicabil în concordantă cu Legile recunoscute în Romania. În cazul apariției unor eventuale litigii acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente.